Оценка на личността

SHL инструменти

Оценка на личността

Личностни въпросници за развитие и подбор

Прогнозирайте представянето и потенциала с тестове за оценка на личността

Оценката на личността измерва характеристики, които предсказват бъдещото изпълнение и потенциал в определени работни позиции. Личностните въпросници на SHL показват как служителите се вписват в работната среда, как работят с другите и как се справят със специфичните за ролята изисквания за работа.

Тестове за оценка на личността за целия жизнен цикъл на служителите

 • При набиране на персонал, за отсяване от множество кандидати
 • При селекция, за да се индентифицират кандидатите, които с най-голяма вероятност ще са успешни в дадена роля
 • За тийм билдинги, за подобряване на екипната работа
 • За развитие, за да се идентифицират силните страни и сфери за развитие
 • За последователно идентифициране и развитие на бъдещи лидери
 • По време на промени за компанията, като принос за преразпределение и преструктуриране

Въпросник за професионалната личност (OPQ)

OPQ е професионален модел на личността, предназначен за използване в бизнес среда. Моделът на OPQ предоставя ясна, проста рамка за разбиране на ролята на личността на работното място и въздействието, което тя има върху изпълнението на работата. Той също така позволява на служителите да разберат по-добре своите потенциални силни страни и ограничения. Приложението му е многостранно, както с цел идентифициране на потенциала и изготвяне на план за развитие за отделния човек или целия екип, така и в процеса на подбор.

OPQ факти:

 • Преминал над 90 независими проучвания за валидност, в рамките на период от над 25 години, в 20 страни и 40 различни индустрии
 • Измерва фактори като взаимоотношения с хората, начин на мислене, чувства и емоции
 • Съществуват набор от различни видове доклади, създадени на базата на OPQ въпросника.
 • Докладите гарантират, че резултатите от въпросника могат да бъдат смислено тълкувани и разбрани

Видове OPQ доклади:

 • Candidate Plus Report – кратък, описателен доклад, който е структуриран около три OPQ домейна – Взаимоотношения с хора, Стилове на мислене, Чувства и емоции, както и моделът на SHL за влияние върху екипа. Също така включва информация за възможни отношения с екипа. Може да бъде предоставен на кандидатите за тяхно ползване след сесия за обратна връзка.
 • Emotional Intelligence Report /Доклад за емоционална интелигентност/ – Този доклад е предназначен само за обучени OPQ специалисти; изследва как човек управлява своите чувства и взаимоотношения с други хора. Подходящ е за използване с цел развитие. Фокусира се върху силните страни и сфери за развитие в 4 основни области: Управление на емоциите; Емоции и осъзнаване; Управление на взаимоотношенията; Емпатия и социална лекота.
 • Leadership report – Този доклад е предназначен само за обучени OPQ специалисти; дава подробен анализ за потенциала на индивида за лидерство. Той е базиран на водещия модел за лидерство на SHL, осигуряващ подход към лидерството, основаващ се на компетенции. (competency based approach to leadership).
 • Universal Competency Report – Лесен за тълкуване доклад, който предоставя на мениджърите подходяща информация за потенциала на даден човек по 20 ключови работни компетенции. Съдържа резюме на потенциала по всяка компетенция и допълнително дава детайли, показващи кои аспекти на личния стил допринасят позитивно или негативно към всяка област на потенциал.
 • Development Action Planner Report – докладът е предназначен за кандидати, попълнили OPQ. Предоставя ясна и стегната информация за силните страни и сферите за развитие на индивида и се използва с цел развитие. Базиран е на модела за мениджърски компетенции. Включва ясно обобщение на силни страни и нужди от развитие за всяка компетенция, базирани върху личностни стилове, също така предлага действия за развитие базирани на компетенциите, насочени към специфичните ограничения на човека.
 • Sales Report – този доклад предоставя графично и описателно резюме на естествения стил на индивида, който е от решаващо значение за успеха в продажбите.
 • Maximise your Learning Report – Този доклад на OPQ е създаден, за да помогне на хората да извлекат максимума от своето развитие. Той обобщава предпочитания подход за учене в четири измерения. Дава практически изводи и обобщава силните страни и сфери за развитие във връзка с основни работни и учебни дейности. Също така дава насоки за дейности, които да подпомогнат ученето.
 • Team Impact Individual Development Report – доклад, описващ влиянието, което индивидът може да има върху екипа.
Мотивационен въпросник(MQ)

Мотивационният въпросник (MQ) измерва степента, до която индивидът е мотивиран от аспекти като постижения и конкуренция, признание и личностно израстване, интерес и гъвкавост и прогресия и статус. Този въпросник помага да се разбере връзката между личната мотивация и въвлечеността на служителя в работата. Също така, с негова помощ, могат да се идентифицират и управляват силните мотиватори и демотиватори на индивида, както и да се подобри цялостната мотивация на служителите.

На разположение са няколко доклада, които могат да се използват, както от обучение специалисти, така и от необучени потребители:

 • Profile Chart – Набелязва факторите, които мотивират индивида спрямо избрана база за сравнение и предоставя индикация за ключови мотиватори и демотиватори. Проектиран за използване от обучени специалисти.
 • Employee Motivation Report – Идеален за използване от преки ръководители, както и от тези, които се занимават с представянето и благосъстоянието на служителите, този доклад предоставя задълбочена и лесна за тълкуване оценка на онези фактори, които мотивират и демотивират човека. Той, също така предлага изчерпателен списък със съвети и предложения за управление на най-силните мотиватори и демотиватори на служителя.
 • Candidate Motivation Report – Този доклад позволява на хората, попълващи въпросника, да разберат какво движи тяхната собствена мотивация и би могъл да ги насърчи да поемат по-голяма отгворност върху собствените си планове за развитие.
 • Motivation Pack – Този доклад включва в себе си Profile Chart, Employee Motivation Report, както и Candidate Report. Той гарантира, че вашата организацията приема един цялостен подход към разбирането на това, което мотивира служителите ѝ по рентабилен начин.
 • OPQ MQ Sales Report – Този доклад използва данни както от MQ, така и от OPQ въпросника. Той предоставя информация за естествения стил на индивида, който е от съществено значение за успеха в продажбите, в лесен за използване формат.