Оценка на когнитивните способности

SHL инструменти

Оценка на когнитивните способности

Оценка на когнитивните способности

Способността за решаване на сложни проблеми, вземане на решения и използване на здрав разум са сред най-критичните компетенции, очаквани от служителите в днешно време.

Тестове на SHL – Verify

Тестовете за когнитивни способности на SHL съдържат въпроси с множество възможности за отговор, или т. нар. “multiple-choice” тестове. Те измерват различни умствени способности – способност за индуктивно и числово разсъждаване, способност за разсъждение и способност за четене с разбиране. Някои оценки на тези тестове измерват различни способности (например вербални, числени), докато други измерват комбинация от способности, за да осигурят мярка за общите умствени способности.

Verify Deductive Reasoning

Оценката на способността за дедуктивно разсъждение е предназначена да измерва умението да се правят логически заключения въз основа на предоставената информация, да се идентифицират силните и слабите страни на аргументите и да се завършват сценарии, използващи непълна информация. Тя посочва как даден индивид ще се представи, когато трябва да разработи решения от дадена информация, както и да направи логични заключения от предоставените данни. Тази форма на разсъждение обикновено се изисква в подкрепа на работата и вземането на решения в много различни позиции в организациите.

Verify Inductive Reasoning

Тестът за индуктивно разсъждение на SHL измерва способността на кандидата да прави изводи от, както и да разбира връзките между различни понятия. Тази задача изсисква разчитане на шаблона(ите) в набор от изображения и идентифициране на правилното следващо изображение от дадените опции. Примерните задачи за работни места, които може да изискват индуктивни разсъждения, включват, но не са ограничени до, работа с нови концепции и подходи, отговаряне на въпроси като „защо“ и „как“ и разрешаване на сложни двусмислени проблеми.

Verify Numerical Reasoning

Оценката на способността за числови разсъждения на SHL измерва способността на кандидата да взема правилни решения или изводи от числови или статистически данни. Тестът измерва способността за работа с цифрови данни в реалистичния контекст на работното място. Тази задача включва използване на цифрова информация и умения за решаване на проблеми, свързани със създаване на диаграми, графики и попълване на електронни таблици.