Оценка на поведението

SHL инструменти

Оценка на поведението

Оценка на поведението

Начинът, по който хората се държат на работа, тяхното поведение – как работят с другите, как управляват екипите си, как преодоляват трудности или анализират проблеми – всичко това е свързано с постигането на работните цели. Оценката на поведението служи за идентификация на хора с потенциал за успех в дадена роля. Също така, с нейна помощ могат да отсеят кандидати, които не са подходящи за ролята, въз основа на конкретно избрани поведения.

SHL предлага следните поведенчески оценки – всеки метод предлага ангажиращо преживяване за кандидата, което засилва вашите марка и имидж.

Център за оценка и развитие

Какво е Център за оценка?

Целта на Центъра за оценка е да даде възможно най-добрите показатели за настоящите или потенциални компетенции на човек, които му позволяват да изпълнява отговорностите и задачите в своята работа. Съответните компетенции или критерии за бъдещо изпълнение могат да бъдат идентифицирани чрез извършване на задълбочен анализ на работата на въпросната роля, което ще даде възможност за идентифициране на онова поведение, което разграничава успешното от по-малко успешното изпълнение.

Всеки отделен Център за оценка се състои от множество компоненти. Те включват упражнения за симулация на поведението, в рамките на които обучени оценители наблюдават и записват поведението, класифицират го и го оценяват в съответствие с интересуващите ги компетенции.

Симулационните упражнения са създадени, така че да възпроизвеждат ключовите предизвикателства на въпросната роля и обикновено се използват в комбинация с други техники за оценка, за да се осигури цялостно покритие на уменията и да се увеличи надеждността на измерването.

Упражненията са замислени така, че да осигурят стандартизирана оценка за тези компетенции, специфични за ролите, вариращи от начално ниво до висши ръководни длъжности. Те симулират или взаимодействия с ключови лица в ролята, или административни проблеми на работата:

  • Упражнения за Анализ и презентация – казуси, при които оценяваните участници получават писменно изложение и информация, които трябва да анализират и да използват като основа за бизнес препоръка.
  • Ролеви игри – симулации на реални ситуации, в които участниците се срещат с ролеви играч, за да постигнат конкретна цел.
  • Групови упражнения – създадени да оценят представянето на хората в групова или екипна обстановка.
  • “In-Tray” Упражнения – на участниците се предоставя разнообразна информация под формата на писма, и-мейли, мемота, доклади и т.н., относно въпроси, които трябва да бъдат разгледани в писменна форма като част от задачата.
  • Упражения за намиране на факти – на участниците се дава кратко представяне на даден проблем и те трябва да потърсят необходимата информация, за да вземат информирано решение.

За повече информация за Центровете за оценка и развитие, моля свържете се с нас.

360 ° Обратна връзка

360 ° Обратна връзка ви помага да подготвите подходящите хора за подходящите роли, както и да се фокусирате върху обучението и подкрепата, от които те имат нужда, за да се развиват.

В процеса на метода 360º хората получават структурирана обратна връзка – измерена спрямо нуждите на бизнеса – от мениджъри, преки подчинени, колеги и клиенти. Придобиването на една по-обективна и широкообхватна перспектива за представянето, помага да се сложат хората, там където ще са най-ефективни. 360 ° Обратната връзка може да се използва и за идентифициране на това, което ще е необходимо на хората в бъдеще, като помага за планирането на тяхното развитие и следващи стъпки в кариерата.

Компетентностно интервю

Компетентностното интервю е още един инструмент, използван за измерване компетенции, базирани на поведение, свързано с изпълнението. То се състои от структуриран набор от въпроси, насочени към събиране на информация по определени критерии, свързани с работата. Базираните на компетенции интервюта разчитат на подробен анализ на работата и водят до силна корелация между резултатите от интервюто и изпълнението в работата. Те могат да се използват като част от Център за развитие и оценка или като индивидуален инструмент за измерване на компетенции.